CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SCMC

Hiện nay, Tổng số lao động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư Quản lý Xây Dựng Miền Nam - SCMC đã được hình thành theo cơ cấu bộ máy như sau:
1. Ban giám đốc điều hành:

   
 Ông Phan Ngọc Cương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
 Ông Bùi Huy Tuấn
Giám đốc Công ty
   
Ông Nguyễn Viết Tính
Phó Giám đốc Công ty

2.Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
-    Phòng Hành chính quản trị        : 02 cán bộ
-    Phòng Tài chính kế toán           : 02 cán bộ
-    Phòng Kinh tế - Kế hoạch        : 10 cán bộ
-    Phòng Kỹ thuật tổng hợp         : 15 cán bộ
-    Phòng Kỹ thuậtHạ tầng            : 17 cán bộ
-    Văn phòng Đại diện tại Hà Nội : 04 cán bộ

TỔNG SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN HIỆN CÓ : 50 cán bộ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TIN MỚI NHẤT

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI

Ngày đăng: 25/02/2013

123movies